ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Realitní kancelář veškeré osobní údaje získané od klientů použije výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.Bez výslovného souhlasu klientů nakládá realitní kancelář s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souvisejícími normami, a v souladu s příslušnými principy zpracování osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů:

Lookreality s.r.o.
V Jámě 699/1
Nové Město
Praha 1, 110 00

IČ: 01519751


V jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje zpracováváme vždy v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování. Přitom postupuje výhradně v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi Správce.
Rozsah zpracování osobních údajů zohledňuje zpracování v rámci zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků a listin, návrhu na vklad do KN, případně jiných listin vyžádaných pro doplnění na základě požadavků Katastrálních úřadů, smlouvy o převodu družstevního podílu, vypracování plných mocí, nájemních a podnájemních smluv, ev. smluv o smlouvě budoucí.
Využívanými osobními údaji jsou přitom zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon), číslo účtu bankovního ústavu.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje zpracováváme vždy pro jasný a srozumitelný účel. O jednotlivých účelech máme přehled.
Mezi účely zpracování patří zejména:
• zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností),
• zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje klientů, dodavatelů atd.),
• důvody oprávněných zájmů správce (např. reference na webových stránkách),
• účely konkrétně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jaké jsou právní základy zpracování osobních údajů (všeobecně):
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů:
• subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je možno realizovat výhradně na základě těchto právních titulů (resp. výjimek pro zpracování):
• subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo EU nebo členského státu EU stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen,
• zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem EU nebo členského státu EU nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu EU, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů,
• zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas,
• zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt,
• zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,
• zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí,
• zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva EU nebo členského státu EU nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění příslušných podmínek a záruk,
• zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

Správce nezpracovává žádné ze zvláštní kategorie osobních údajů.

Jak osobní údaje získáváme:
Správce získává osobní údaje ke zpracování těmito způsoby:
• přímo od subjektů údajů,
• z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,
• od smluvních partnerů.

Jaké kategorie subjektů rozlišujeme:
• klienti,
• jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,
• dodavatelé služeb.


Jaké kategorie osobních údajů rozlišujeme:
• adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,
• popisné údaje,
• zvláštní kategorie osobních údajů – není zpracováváno.

Kdo jsou příjemci osobních údajů:
Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.
Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti. Mezi příjemce v rámci plnění konkrétních smluv patří zejména peněžní finanční ústavy klientů (při financování úhrady kupní nebo smluvní ceny) a dále advokátní kanceláře, notářské kanceláře, bytová družstva, ad. Tyto procesy jsou realizovány vždy s vědomím klientů (ev. na základě jejich konkrétních požadavků).

Jak osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje zpracováváme v rámci své provozovny. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.
Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

Jak osobní údaje chráníme:
Organizačně a technicky zajišťujeme ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem. Nikdy si osobní údaje neponecháváme bezdůvodně. Nejzazší lhůta pro zpracování činí 10 let.

Jaká práva mají subjekty údajů:
Práva subjektu údajů jsou pro nás důležitá, věnujeme se zejména následujícím právům.
Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:
• účel zpracování,
• kategorie dotčených osobních údajů,
• příjemce nebo kategorie příjemců,
• doba zpracování ev. uložení osobních údajů,
• dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
• Dále má subjekt následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,
• právo na výmaz osobních údajů,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
• Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může dále:
• požádat správce o vysvětlení,
• požadovat odstranění protiprávního stavu,
• obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


S dotazy či žádostmi na uplatnění práv subjektu údajů je možno se obrátit písemně na adresu provozovny, osobně nebo elektronicky na e-mail. Tyto kontakty lze nalézt v sekci kontakty.